Usein kysyttyä

FAQs

Voiko kuka tahansa rinnakkaistuoda ja myydä lääkkeitä?

Ei voi. Jokaisen lääkeyrityksen, myös rinnakkaistuojien, on noudatettava lukuisia lakeja ja säädöksiä, joilla varmistetaan, että lääkevalmisteiden dokumentaatio, tuotantolaitokset, jakeluporras ja ympäristönäkökohdat täyttävät mahdollisimman korkeat laatuvaatimukset.

Onko rinnakkaistuontivalmisteista mitään hyötyä?

Yhteiskunta hyötyy eniten rinnakkaiskaupasta. Lisäämällä kilpailua lääkemarkkinoilla Paranova ja muut rinnakkaistuontiyritykset ovat voineet pitää lääkkeiden hinnat alhaisempina ja täten tuoneet sekä välittömiä että välillisiä säästöjä potilaille ja myös koko yhteiskunnalle. Ilman rinnakkaistuontia useimmat lääkkeet olisivat huomattavasti kalliimpia.

Olen kuullut, että rinnakkaistuodut tuotteet ovat laadultaan huonompia kuin alkuperäiset. Onko näin?

Rinnakkaistuontilääkkeet ovat aina aivan samoja kuin valmistajan maahantuomat lääkkeet. Ainoa ero on siinä, että Paranovan markkinoimat tuotteet on alun perin ehkä valmistettu jotain muuta Euroopan maata varten, ja siksi nimessä tai pakkausmerkinnöissä saattaa olla eroavuuksia. Rinnakkaistuontilääkkeiden hyväksyntäprosessilla varmistetaan kuitenkin se, että valmisteet sinänsä ovat identtisiä. Toisinaan saattaa ilmetä eroja apuaineissa, joilla ei ole vaikutusta valmisteen tehoon esim. väriaineissa. Paranovaa koskee samat säädökset ja lait kuin kaikkia muitakin lääketuotteiden valmistajia ja täten varmistetaan, että tuotteemme ovat yhtä turvallisia ja luotettavia kuin kaikki muutkin.

FAQs

Mitä on rinnakkaistuonti?

Rinnakkaistuonti tarkoittaa tavaramerkillä tai patentilla suojatun tavaran ostamista yhdestä maasta ja sen viemistä toiseen maahan. Rinnakkaistuonnin kannattavuuden perusta on hyödykkeiden hintojen poikkeavuus eri maissa. Paranova kartoittaa jatkuvasti Euroopan markkinoita etsien mahdollisuuksia tuoda lääkkeitä maasta, jossa niiden hinnat ovat alhaisempia kuin niissä maissa, joihin Paranova tuo lääkkeitä. Tämän toiminnan johdosta potilaat ja yhteiskunta säästävät lääkekustannuksissa.

Mikä mahdollistaa rinnakkaiskaupan?

EY:n perustamissopimuksen artiklat 28 - 30 mahdollistivat tavaroiden vapaan liikkuvuuden periaatteen ja täten rinnakkaistuontikauppa kävi mahdolliseksi Pohjoismaissa, kun nämä maat liittyivät EU:n / ETA:n jäseniksi. Kyseisten artiklojen mukaan tavaroiden vapaalle liikkumiselle ei saa asettaa keinotekoisia rajoituksia EU:n sisällä. EU:n on tarkoitus toimia yhtenä yhtenäisenä markkina-alueena kansallisen valtion tapaan.

Miksi lääkkeiden hinnat vaihtelevat Euroopan eri maissa?

Monikansalliset lääkeyhtiöt tähtäävät suureen voittoon ja siten haluavat saada kussakin maassa korkeimman mahdollisen hinnan. Siksi eri valtioiden hallitukset yrittävät säädellä lääkkeiden hintoja, josta aiheutuu maiden välisiä hinnaneroja. Lisäksi eri maiden sosiaaliturvajärjestelmät toimivat eri tavoin ja lääkevalmisteet arvotetaan eri lailla, mikä myös vaikuttaa lääkkeiden hintoihin. Myös valuuttavaihtelut saattavat vaikuttaa suurestikin hintoihin eri maissa.

Lisää FAQs